Visbility menu
  • Test
  • Test
Beograd, 10/12/2014
vesti

Korupcija – ozbiljan izazov u primeni novog Zakona o planiranju i izgradnji

Anketa sprovedena od strane Mreže za poslovnu podršku među 726 menadžera građevinskih firmi koje posluju u Srbiji tokom ove jeseni pokazala je s kojim se oblicima korupcije u praksi najčešće susreću građevinske firme u našoj zemlji. U realizaciji istraživanja na terenu učestvovale su različite agencije za istraživanje javnog mnjenja, više eksperata u oblasti građevinarstva, građevinskih inženjera i stručnih konsultanata.

Najčešči oblici korupcije u praksi

Procedura Procenat kompanija koje su naišle na neki oblik korupcije
Pribavljanje dokumentacije za izdavanje lokacijske dozvole 39,8
Pribavljanje dokumentacije iz Katastra nepokretnosti RS za izdavanje građevinske dozvole 35,3
Pribavljanje mišljenja i dozvola od strane lokalnih javno-komunalnih preduzeća za različite priključke, planove i ostale dokumente 27,5
Procedura za izdavanje upotrebne dozvole 20,8
Procedure oko rekonstrukcije, adaptacije i modernizacije objekata 14,6
Procedure kod izdavanja dozvole za dogradnju i nadogradnju objekata 13,9
Ostale procedure u oblasti građevinarstva i IGM 7

 Rezultati iz tabele pokazuju da je korupcija kod procedura za odobrenje građevinskih radova najveća na nivou lokalnih samouprava koje su nadležne za izdavanje lokacijskih dozvola i da je gotovo 40% firmi moralo da podmiti činovnike iz lokalnih samouprava (mito je traženo u novcu, robi, uslugama ili za podršku u lokalnim političkim kampanjama). Iza lokalnih samouprava sledi Katastar nepokretnosti za koga su mnogi menadžeri rekli da je izuzetno spor u izdavanju neophodnih dokumenata i da se „preko veze” oni dobijaju višestruko brže nego u redovnoj proceduri. Obraćanje lokalnim javno-komunalnim preduzećima u mnogim gradovima i opštinama takođe je veoma mukotrpno za menadžere građevinskih kompanija, pošto se takođe mesecima čeka na određene dokumente, dok poslovi stoje i kompanije trpe štetu.

Sve ovo ukazuje da će novo rešenje iz prekjuče usvojenog Zakona o planiranju i izgradnji, o prenošenju svih obaveza kod izdavanja građevinskih dozvola na organe lokalnih samouprava koje za kompanije podnosice zahteva treba da urade sav posao prikupljanja dokumentacije, biti veoma teško sprovodivo u praksi, jer su upravo lokalne samouprave i njihova javno-komunalna preduzeća, uz republički Katastar nepokretnosti najveći kočničari procedura izdavanja građevinskih dozvola u praksi. Ukoliko resorno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i instrastukure u kratkom roku ne postavi rigorozan sistem kontrole na nivou svih lokalnih samouprava u praksi, mogućnosti za korupciju na osnovu novog Zakona o planiranju i izgradnji na lokalnom nivou postaće čak i veće.

Donja tabela pokazuje šta je kao mito traženo građevinskim kompanijama.

Oblik mita Procenat kompanija kojima je traženodređen oblik mita
Novac 55%
Roba 18%
Usluge 17%
Sredstva za političke stranke 10%

 

Kada se posmatraju regioni Srbije u kojima su koruptivni zahtevi ka građevinskim kompanijama bili najčešći dobijenu su sledeći rezultati.

Region Procenat slučajeva korupcije u odnosu na broj anketiranih kompanija iz određenog regiona
Južna i istočna Srbija 56%
Centralna Srbija (Šumadija) 32%
Beograd 25%
Zapadna Srbija 24%
Vojvodina 17%

Korupcija kod procedura za dobijanje dozvola za gradnju i građevinske radove najizraženija je na jugu Srbiji, gde u svakom drugom slučaju postoji neki oblik koruptivnog zahteva ka građevinskim preduzećima. U Šumadiji je to u svakom trećem slučaju, a na nivou Beograda i Zapadne Srbije u svakom četvrtom slučaju. U Vojvodini su ovi oblici korupcije najređi, ali i to je višestruko više u odnosu na obim ove pojave u zemljama Evropske unije (prosek EU je ispod 3%).

Anketirani privrednici traže od Vlade Republike Srbije da se odlučnim sistemskim merama najzad stane na put korupciji u praksi, što će olakšati poslovanje i dugoročno povećati priliv u budžetu Republike Srbije.