Visbility menu
 
Klaster železnica jugoistočne Evrope

Formiranje Klastera železnica jugoistočne Evrope

foto-izveštaj o održanoj konferenciji
Foto-Report naslovnaPhoto-report on conference
Pozivamo sve železničke kompanije i njihove podizvođače u regionu jugoistočne Evrope da se uključe u formiranje klastera železnica i njihovih podizvođača za region jugoistočne Evrope, i zajedno sa drugim kompanijama iz ove branše postanu suosnivači klastera.

Ovaj klaster formira sa kao jedinstven internacionalni poslovni projekat železnica i kompanija koje rade za železnice u jugoistočnoj Evropi, a na inicijativu nemačkih i austrijskih kompanija, članica Bavarskog klastera železnice (AEbt, AAiT, LT Bahntechnik, NoBO Erc) i Business Support Network (BSN).

Ciljevi okupljanja železničkih kompanija i njihovih podizvođača su:

1. zajednički rad na projektima rekonstrukcije i modernizacije železničke infrastrukture
2. edukacija i usavršavanje zaposlenih na železnici i u kompanijama podizvođačima
3. povećanje bezbednosti u regionalnom sistemu železničkog saobraćaja

Ove aktivnosti treba da omoguće da železničke infrastruktura, profesionalno znanje i veštine zaposlenih i bezbednost na železnicama budu podignuti na nivo koji zahtevaju propisi Evropske unije, čime će se omogućiti integracija železnica regiona jugoistočne Evrope u jedinstven sistem železnica EU. Kao članice klastera dobrodošle su i sve železničke i druge kompanije koje proizvode ili pružaju usluge za železnice u zemljama EU i širom sveta, a imaju želju da razviju poslovnu saradnju u regionu jugoistočne Evrope.

Za sve informacije obratite se na info@bsn.rs

Principi Klastera

– Strateški ciljevi:

 • modernizacija železničkog sistema u regionu;
 • usklađivanje standardizacije železničkih sistema u jugoistočnoj Evropi;
 • povećanje produktivnosti i konkurentnosti na međunarodnom tržištu;
 • bolji vanregionalni imidž i bolje pozicioniranje pred EU i Briselom;
 • lobističke i PR aktivnosti u okviru EU za bolju finansijsku podršku nacionalnim železnicama u našem regionu;
 • iniciranje uvođenja inovativne tehnologije u železnice našeg regiona kao i veće transparentnosti u okviru tih procesa;
 • sinhronizacija zakona i podzakonskih akata u regionu sa EU koji omogućavaju intenzivniji putnički i teretni železnički saobraćaj u ovom delu Evrope;
 • razvoj javnog i privatnog partnerstva u okviru železničkog sektora u regionu;

 

– Aktivnosti:

 • formiranje kvalitetnih baza podataka;
 • međunarodna saradnja;
 • velika godišnja regionalna Konferencija klastera (svake godine u drugoj državi);
 • organizacija drugih događaja (regionalni susreti članova, okrugli stolovi, rad sa medijima i javnošću u regionu);
 • koordinacija nacionalnih železnica za aktivno učešće u svim zajedničkim aktivnostima kao i približavanju ili ispunjavanju strateških ciljeva klastera;
 • saradnja i intenzivna komunikacija sa lokalnim samoupravama u regionu;

 

– Sektori klastera:

 • logistika;
 • edukacija;
 • informacioni sistemi i komunikacija;
 • sertifikacija;
 • strategija i razvojni projekti;
 • međunarodna saradnja;

 

– Članstvo klastera:

 • Redovni članovi: Železnice u regionu i Podizvođači železnica u regionu;
 • Pridruženi članovi: akademske i obrazovne institucije i organizacije i počasni članovi (institucije, organizacije i pojedinci sa visokim stručnim integritetom);

 

Konferencija klastera:

 • Jednom godišnje po rotirajućem sistemu (svaki put u drugoj državi regiona čije su kompanije članice klastera) sastaje se Konferencija klastera kojoj prisustvuju svi članovi klastera.
 • Članovi klastera i sektori klastera na godišnoj konferenciji podnose svoje predloge o kojima se konferencija izjašnjava i prihvata ih ili odbija natpolovičnom većinom glasova. Prihvaćeni predlozi ulaze u program rada klastera između dve godišnje konferencije, a Predsedništvo se stara o njihovoj realizaciji.
 • Redovne članice klastera iz svake zemlje na svakoj drugoj godišnjoj konferenciji biraju svog predstavnika u Predsedništvo klastera na mandat od dve godine.
 • Članovi Predsedništva su jedan izabrani predstavnik svake zemlje i po jedan predstavnik AEbt (inicijator iz sistema EU železnica) i BSN (operativni izvršilac u regionu jugoistočne Evrope). Članovi Predsedništva biraju Predsednika kao prvog među jednakima koji predsedava Predsedništvom klastera.
 • Konferencija klastera može formirati i zasebna stručna i radna tela klastera po potrebi i opredeliti dodatne budžete za njihov rad, ako o tome postoji saglasnost članova klastera.

 

Predsedništvo klastera:

 • Predsedništvo izvršava odluke Godišnje konferencije klastera i najkasnije 15 dana pre održavanje godišnje konferencije dostavlja svoj izveštaj o radu u periodu između održavanja dve godišnje konferencije svim članovima klastera.
 • Predsedništvo donosi odluke konsenzusom svih svojih članova. Sve odluke oko kojih se ne može postići konsenzus Predsedništvo prepušta godišnjoj konferenciji svih članica Rail Clustera SEE.
 • Predsedništvo sprovodi odluke godišnje konferencije u saradnji sa BSN kao operativnim izvršiocem na nivou regiona i AEbt kao partnerom na nivou Evropske unije.
 • Predsedništvo delegira iz svog sastava predstavnike za komunikaciju sa institucijama Evropske unije i drugim globalnim i regionalnim partnerima. Stalni predstavnik ovog tela je Predsednik klastera.
 • Predsedništvo može konsenzusom na mandat od dve godine imenovati predsednika i izvršnog direktora klastera iz svojih redova za operativne poslove i sprovođenje odluka godišnje konferencije klastera. Predsedništvo može imenovati i druga lica za pripremu i realizaciju stručnih poslova.